Hur mycket satsas på bredband?

Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera detta mål krävs omfattande satsningar på infrastruktur.

Sedan den nationella bredbandsstrategin presenterades har regeringen varit tydlig med den politiska utgångspunkten för bredbandsutbyggnaden. Den utbyggnad som behövs för att Sverige ska få en bredbandsinfrastruktur i världsklass ska ske på marknadsmässig grund. Detta innebär att det primära verktyget för att nå utbyggnad är via marknadsmekanismerna och att det är marknadsaktörerna som ska stå för lejonparten av de investeringar som behövs.

Marknadsmässiga investeringar i kommersiellt attraktiva områden

I Sverige investeras årligen i storleksordningen 7-10 miljarder kr i bredband. Dessa investeringar görs på kommersiell grund, primärt av de privata marknadsaktörer och stadsnäten. Investeringarna motsvarar i storleksordningen ca 10 procent av marknadens totala omsättning på årlig basis. En stor del av investeringar bedöms vara underhåll och förbättringar snarare är nyetableringar.

Offentligt stödda investeringar i kommersiellt svagare områden

För de områden som inte är lika kommersiellt attraktiva har regeringen ställt upp målet om att: ”Alla bör ha goda möjligheter att använda elektroniska samhällstjänster via bredband”. I dessa områden krävs det ofta särskilda incitament för att kunna få till stånd investeringar.

Under 2012 initierade regeringen en förstärkt bredbandssatsningen. Bredbandssatsningen innebar att landsbygdsprogrammet förstärks med 480 miljoner kr, samtidigt som PTS tilldelas 120 miljoner kr för medfinansiering av bredband. Med tidigare satsningar innebär detta att regeringen satsat totalt ca 1,1 miljarder kr på bredbandsutbyggnad för landsbygden 2012-2014