Förslag från Bredbandsforums arbetsgrupper

Ett viktigt resultat från Bredbandsforums arbetsgrupper är de förslag till fortsatt arbete som lämnas vid slutredovisning till styrgruppen.

Här följer en översikt av de aktuella förslagen och dess status. Klicka på varje förslag för en mer detaljerad beskrivning av bakgrunden till förslaget och hur det skulle kunna genomföras.

Förslag på nya arbetsgrupper inom Bredbandsforum:

Beskrivning

     

Status

En robusthetsgrupp med fokus på kraven i framtidens nät och tjänster. Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att inventera dagens krav på bredbandsnäten samt hur specifikationer bör utformas för att säkerställa att utvecklingen av framtidens tjänster inte förhindras exempelvis på grund av begränsningar i nätens struktur och konstruktion.

      Arbetsgruppen tillsattes i juni 2018

En landsbygdsgrupp med fokus på att ta fram en strategi för landsbygden. Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att ge förslag på hur utbyggnaden av landsbygden kan genomföras för att nå målen i bredbandsstrategin. Arbetet skulle också kunna innefatta en inventering av “vita områden” samt till buds stående medel för att öka effekten på de investeringar som görs.

      Arbetsgruppen är genomförd

En kommungrupp med fokus på både engagemang och processer. Arbetsgruppens syfte skulle kunna vara att kartlägga och jämföra data kring hur de kommunala processerna för tillståndsgivning fungerar, samt ge konkreta rekommendationer i en uppdaterad guide för kommunalt bredbandsarbete (Bredbandsguiden). Därtill skulle ett fokus kunna vara kompletterande insatser till kommuner med särskilda utmaningar.

      Arbetsgruppen är genomförd

Genomförande av Bredbandslyftet med 30-50 kommuner 2019-2020. Bredbandslyftet kan hjälpa en kommun se över strategiska val som gjorts och hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen. Bredbandslyftet riktas till kommunledningen och genomförs på plats i kommunen. En vidareutveckling av Bredbandslyftet är redan prioriterad av styrgruppen, och programmet kommer genomföras med 5-7 kommuner under hösten 2018. Finansiering saknas dock för Kommungruppens förslag att erbjuda Bredbandslyftet till 30-50 kommuner. Ska förslaget genomföras inom ramen för Bredbandsforums befintliga budget behöver därför styrgruppen prioritera Bredbandslyftet framför de andra föreslagna större aktiviteterna.

     

Bättre täckning och kapacitet för mobilt bredband. Enligt regeringens bredbandsstrategi bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023. Upplevelsen av mobilt bredband skiljer sig i dagsläget åt över landet. Cirka 78 procent av personer i storstadsregioner menar att det fungerar bra att surfa med mobilen, mot 55 procent i glesbygdsregionerna. Ett tänkbart fokus för arbetsgruppen skulle kunna vara att diskutera hur samhällsmaster skulle kunna användas och enas om åtgärder för att kompensera för dålig täckning och kapacitet i städer såväl som på landsbygden.

       

Rollfördelning i bredbandsarbetet på regional nivå. Den  regionala dimensionen är viktig och de regionala bredbandskoordinatorerna  är en positiv  kraft för att åstadkomma samverkan. Mandat, roller, och ansvar är otydligt. Det finns också en växande förväntan från inblandade aktörer att mer och mer  ansvar  för  samverkan  inom alla bredbandsrelaterade områden ska läggs på de regionala bredbandskoordinatorerna (utan att mer resurser tillförs). Ett tänkbart fokus för arbetsgruppen skulle kunna vara att undersöka hur bredbandskoordinatorernas mandat bör formuleras i framtiden, hur relationen mellan kommuner och regioner upplevs fungera (med avseende på bredbandsutbyggnad), vilka resurser som finns var, samt hitta vägar för att tydliggöra var mandatet att agera finns och vem som har ansvar.

       

Likabehandling och konkurrensneutralitet på bredbandsmarknaden. Bredbandsforums Nystartsgrupp ansåg att en fungerande konkurrens är en förutsättning för en effektiv bredbandsutbyggnad. I PTS rapport från juni 2018 ”Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer kan effektiviseras” identifierade myndigheten ett antal hinder för konkurrens och förslag på åtgärder. Ett tänkbart fokus för arbetsgruppen skulle kunna vara att sondera situationer där Bredbandsforums Nystartsgrupp och PTS bland andra uppfattat att det finns brister i likabehandling och konkurrensneutralitet. Med utgångspunkt i dessa skulle sedan ett arbete genomföras i syfte att enas om gemensamma principer som kan bidra till att liknande situationer kan minimeras eller helt undvikas.

       

Förslag på dialoggrupper:

Beskrivning

   

Status

Dialoggrupp angående efteranslutningar av enskilda fastigheter i kommersiellt svagare områden. Ett tänkbart fokus skulle kunna vara att inventera hur efteranslutningar i nuläget hanteras i de områden där de kommersiella utbyggnadsmöjligheterna är svagare och vad aktörer kan göra för att tillsammans minimera och lösa de utmaningar som uppstår.

     

Kommunikatörsnätverk. Gruppering av professionella kommunikatörer hos relevanta aktörer för att tillsammans kunna dela material, budskap och arbetsformer i syfte att nå ökat genomslag i gemensamma frågor.

     

Dialoggrupp om elförsörjning. Idag bedrivs ett kontinuerligt arbete mellan elsektorn och telekomsektorn för att säkerställa leveranssäkerhet i elnäten. Detta arbete bör enligt Nystartsgruppen synliggöras och intensifieras eftersom bredbandsinfrastrukturen blir allt mer viktig i samhället. Processerna för tryggad elförsörjning till bredbandsinfrastruktur bör dessutom effektiviseras.

     

Dialoggrupp med fokus på myndigheter som påverkar bredbandsutbyggnaden. Grupp sammansatt av representanter för exempelvis Post- och telestyrelsen, Upphandlingsmyndigheten, Boverket, länsstyrelserna, Lantmäteriet, Statens jordbruksverk, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket i syfte att öka medvetenheten och samarbete i bredbandsfrågor.

     En dialoggrupp med Trafikverket (”Kvalitetsrådet”) har genomförts och har gett goda resultat i form av ny samverkan och bättre kommunikation.

Dialoggrupp med fokus på offentliga aktörer som innehar bredbandsinfrastruktur. Grupp sammansatt av representanter för exempelvis PTS, Trafikverket, Svenska kraftnät och Vattenfall i syfte att öka medvetenheten och samarbete i bredbandsfrågor bland offentliga aktörer med bredbandsinfrastruktur.

    En dialoggrupp med Trafikverket (”Kvalitetsrådet”) har genomförts och har gett goda resultat i form av ny samverkan och bättre kommunikation.

Upphandlingsråd med fokus på robusta nät och digitala tjänster. Grupp sammansatt av exempelvis representanter för marknaden, myndigheter, kommuner, regioner och intresseorganisationer med syfte att diskutera erfarenheter av upphandling och hitta gemensamma sätt att nå förbättringar när robusta bredbandsnät och digitala tjänster ska köpas in.

    Den pågående robusthetsgruppen kommer i arbetet ta ställning till om en aktivitet av denna karaktär kan genomföras inom ramen för arbetsgruppen.

Dialoggrupp med fokus på omvärldsbevakning och teknisk framsyn. Gruppering av representanter för policy, marknad och systemleverantörer som tillsammans skulle kunna ge orientering och bedömning av tekniska lösningar, policyutmaningar och tänkbara utvecklingsvägar. Syftet skulle kunna vara att skapa ökad medvetenhet och handlingsberedskap.

 
   
Bredbandsforums kansli har fått ett liknande uppdrag genom den nationella bredbandsstrategin. Arbetet är påbörjat och de första resultaten kommuniceras under hösten.

Dialoggrupp med fokus på behovet av, och villkor för, ett nytt bredbandsstöd. Gruppering med de aktörer som idag hanterar bredbandsstöd, är stödmottagare eller berörs av bredbandsstöd. Fokus för gruppen skulle kunna vara att diskutera och ge rekommendationer om bärande principer för hur ett bredbandsstöd bör utformas för att passa den nya marknadssituationen i Sverige.

   

PTS har redovisat ett regeringsuppdrag om att föreslå utformningen av ett eventuellt framtida nationellt bredbandsstöd.

Förslag på enskilda aktiviteter:

Beskrivning

 

 

Status

     
     
     
     
    Den pågående robusthetsgruppen kommer sannolikt beröra frågeställningen.
     
    Den pågående robusthetsgruppen kommer sannolikt beröra frågeställningen.
     
   

Beredning pågår inom Regeringskansliet. Vissa förändringar av regleringsbrev och uppdrag är genomförda.

   

Beredning pågår inom Regeringskansliet. Vissa förändringar av regleringsbrev och uppdrag är genomförda.