Infrastruktur för digitalisering (AG XVIII)

Bredbandsforums arbetsgrupp ”Infrastruktur för digitalisering” ska öka medvetenheten om olika aktörers roller och ansvar för robusta och driftsäkra bredbandsnät samt att föreslå åtgärder för ökad robusthet och tillförlighet i infrastrukturen för offentliga aktörers tjänster över bredbandsnät.

Bredbandsforum har tillsatt en arbetsgrupp som ska identifiera utmaningar för robusta och driftsäkra bredbandsnät och föreslå åtgärder för ökad robusthet i Sveriges bredbandsinfrastruktur.

Inom Bredbandsforums Nystartsgrupp identifierades robusthetsfrågor som ett prioriterat område, eftersom säkerhet har stor betydelse för användarnas trygghet i samhällets digitalisering. Även regeringens bredbandsstrategi Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi lyfter fram att ”samhällets ökande beroende av bredbandsinfrastruktur och framför allt av digitala tjänster ställer ökade krav på robusthet och driftsäkerhet.”. Bredbandsforums kansli har under våren 2018 även genomfört en förstudie som visar Kansliets förstudie visar att robusta bredbandsnät har stor betydelse och är en förutsättning för att användningen av digitaliserade tjänster ska ta fart.

I arbetsgruppens uppdrag ingår att:

  • Beskriva och vid behov föreslå vad som bör förtydligas avseende olika aktörers roller och ansvar för bredbandsnätens robusthet och driftsäkerhet, i roller som tillhandahållare av bredbandsnät, beställare av tjänster över bredbandsnät och som ansvariga för planering av samhällets infrastruktur. 
  • Öka medvetenheten hos offentliga aktörer som har beställaransvar och ansvarar för planering av samhällets infrastruktur om behovet, nyttan och ansvaret för infrastrukturens robusthet.
  • Föreslå åtgärder som ökar förutsättningarna för en mer likvärdig robusthet i alla delar av Sveriges bredbandsnät.

Arbetet startar den 19 juni 2018 och avslutas i juni 2019. Vid slutrapportering ska arbetsgruppen leverera en slutrapport som beskriver hur gruppen har arbetat, vägval som gjorts och arbetsgruppens resultat. Dan Sjöblom, generaldirektör på Post- och telestyrelsen, kommer att leda arbetet i egenskap av ledamot i Bredbandsforums styrgrupp.

Läs arbetsgruppens direktiv