Regionala och kommunala bredbandsstrategier

För att regeringens bredbandsstrategi ska kunna realiseras är kommunernas, länsstyrelsernas och regionernas engagemang och initiativ i bredbandsfrågorna väsentliga. Ett naturligt första steg är att besluta om en bredbandsstrategi eller en digital agenda som innefattar ett mål för bredbandsinfrastruktur i kommunen eller regionen.

Det råder stora skillnader mellan olika regioner vad gäller exempelvis befolkningstäthet och näringslivsförutsättningar. Det är därför viktigt att inriktningen och innehållet i bredbandsstrategin anpassas till de regionala och lokala förutsättningarna. Den övergripande målsättningen i strategin bör vara nyttan med bredband, dvs. att bredbandsutbyggnaden ska underlätta tillvaron för medborgare och företag och bidra till långsiktigt hållbar utveckling. För att nå detta mål bör insatserna fokusera på den fysiska tillgången till bredbandsinfrastruktur i regionen eller kommunen samt främjande av konkurrens.

Betydelsefulla parametrar i en strategi är exempelvis:

  • Bredbandets betydelse för regionen eller kommunen
  • Kartläggning av tillgången till bredband
  • Identifiering och beskrivning av brister i tillgången till bredband med utgångspunkt i näringslivets, medborgarnas och det offentligas behov
  • Kommunal och regional samverkan
  • Policy, rutiner och villkor för marktillträde
  • Främjande av konkurrens och likabehandling
  • Samordning mellan utbyggnad av bredband och utbyggnad av vägar, vatten- och avlopp, fjärrvärme, vindkraft, mobilt bredband och annan infrastruktur som möjliggör samförläggning
  • Finansieringsmöjligheter och villkor för att utnyttja offentliga stödmedel

Ytterligare information:

SKL har tagit fram en skrift med titeln ”Kommuner kan främja bredbandsutveckling – men hur gör man?” som finns här.

Bredbandsforum har i en slutrapport som innehåller förslag för ökad bredbandsutbyggnad lyft att kommuner bör besluta om bredbandsstrategier samt lagt ett förslag på vad en sådan strategi bör innehålla. Förslaget finns här

Exempel på regionala och kommunala bredbandsstrategier hittar du på PTS och Bredbandsforums webbtjänst "bredbandskartan".